Walne Zgromadzenie Członków SWS

Warszawa, 25 maja 2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa na podstawie § 24 ust. 1 i 3 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SWS na dzień 16 czerwca 2018 r. (sobota), w pierwszym terminie na godz. 9.45, w drugim terminie na godz. 10.00.

Miejsce Walnego Zgromadzenia: ul. Marszałkowska 7 w Warszawie (wejście od ul. Zoli). 

Zarząd ustala następujący porządek dzienny Walnego Zgromadzenia Członków:

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków;
2. Przyjęcie porządku obrad ustalonego przez Zarząd SWS w dniu 25 maja 2018 r.;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz protokólantów;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z merytorycznej działalności Stowarzyszenia za okres od czerwca 2017 r. do czerwca 2018 r.;
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności oraz przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2017;
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017;
8. Dyskusja o założeniach programowych działania na następny rok;
9. Przyjęcie założeń programu działania SWS na najbliższy rok;
10. Przyjęcie uchwał
11. Wolne wnioski; dyskusja;
12. Zamknięcie Walnego Zebrania;

Porządek dzienny, materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie, a także inne materiały ważne dla Stowarzyszenia zamieszczane będą do 2 czerwca 2018 r. na stronie internetowej SWS: ww.sws.org.pl

Jednocześnie przypominamy o opłacaniu składek na rachunek SWS prowadzony w banku PeKaO S.A. nr: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451

Wydarzenia

Jak nas znaleźć

Stowarzyszenie Wolnego Słowa mieści się przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie (wejście od ul. Emila Zoli).

więcej...