Witamy na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa

Na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa chcemy zapoznać Państwa z naszym Stowarzyszeniem. Pod zakładką O SWS znajdują się podstawowe informacje o naszych działaniach.

Strona znajduje się w stanie przebudowy, nie wszystkie jej elementy działają zgodnie z zamierzonym celem, za co przepraszamy.

Poprzednia wersja strony

SWS - jak nas znaleźć

Aktualności


Stowarzyszenie Wolnego Sowa wystpio do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o zmian nazwy Placu Konstytucji na Plac Wolnoci i Solidarnoci.

Więcej…


Mylisz o PIT? Pamitaj o SWS!

Wpisz nasz numer KRS 0000195433 w rubryce 305 w PIT-36, w rubryce 105 w PiT 36L,

w rubryce 124 w PIT 37, w rubryce 58 w PIT 38, w rubryce 51 w PIT 39.

Dlaczego?

Poniewa Stowarzyszenie Wolnego Sowa to organizacja poytku publicznego, ktra:

- pomaga dawnym dziaaczom podziemia antykomunistycznego i solidarnociowego (w 2011 r. zebralimy i przekazalimy rodki Robertowi Krzysztoniowi, pomagalimy take Aslanbekowi Kekharsaevowi)

- upowszechnia wiedz o dziaaniach opozycji w PRL (w 2011 r. w 30. rocznic wprowadzenia stanu wojennego powiesilimy tablic z nazwiskami internowanych w areszcie w warszawskiej Biaoce, przeprowadzilimy ponad 15 lekcji historycznych o opozycji w PRL w warszawskich szkoach ponadgimnazjalnych);

- wspiera ruchy demokratyczne w krajach gdzie amane s prawa czowieka (w 2011 dziaa w SWS stay Punkt Porad dla Cudzoziemcw i Uchodcw);

-organizuje wystawy i konferencje powicone walce o wolne sowo (w 2011 konferencja w Sejmie w 30-lecie Niezalenych Mediw Audiowizualnych, w czerwcu coroczne Dni Wolnego Sowa ? wykady, prezentacje i debata).

- upamitnia wybitne postaci opozycji i ?Solidarnoci? (w 2011 wystawa i konferencja naukowa powicona sylwetce Jana Jzefa Lipskiego).

Jeden procent Twojego podatku sprawi, e atwiej nam bdzie pozyskiwa rodki na t dziaalno, e nasza strona www.sws.org.pl bdzie lepsza ni dotychczas (sprawd, co udao si na niej zmieni w 2011 roku), e bdziemy bardziej widoczni w mediach i skuteczniejsi w naciskach na politykw, by wreszcie zaatwili najwaniejsz dla nas spraw, czyli polepszenie warunkw ycia tych, dziki ktrym moemy dzi si z Wami swobodnie komunikowa, dziaa i dalej walczy o Polsk naszych marze.

Jeden procent podatku dla SWS to inwestycja w pami o polskim pokojowym ruchu wyzwoleczym ?opozycji antykomunistycznej i solidarnociowej w PRL. Zainwestuj w ni w 2012 roku!

Zarzd Stowarzyszenia Wolnego Sowa

16 stycznia 2012 r.

P.S. Prosimy - nie zastrzegaj swoich danych osobowych na formularzu PIT, bo tylko wtedy bdziemy mieli szans podzikowa ci za wsparcie SWS. I zrobimy to z wdzicznoci.

P.S.2 ? Jeli przekonalimy Ci tak bardzo, e chciaby dodatkowo wesprze nasze dziaania, wystarczy przelew na konto SWS: 09 1240 1024 1111 0010 0741 3451 z dopiskiem DAROWIZNA.


Pogrzeb Piotra Ziembiskiego (1960 -2012)
Pitek 10 lutego, godzina 15.00,
kaplica na Cmentarzu Komunalnym Pnocnym (Wlka Wglowa)


1 lutego 2012 zmar w Warszawie
nasz kolega z NZS i Grup Oporu
Piotr Ziembiski
"Pietrucha"

Od IX 1980 czonek Komitetu Zaoycielskiego NZS w IP PW, 1980-1981 z-ca przew. Koa Wydziaowego NZS, wspzaoyciel i drukarz pisma?Nonparel?, drukarz antysocjalistycznych koszulek, zajmowa si ustawianiem powielaczy i szkoleniem drukarzy; XI-XII 1981 uczestnik strajku ?radomskiego? na PW, szef powielarni.

Więcej…

Konferencja prasowa w SWS

Zmasowane represje po wyborach parlamentarnych w Kazachstanie.
Jak mo�emy pom�c?


3 lutego (pi�tek) 2012 r. o godz. 12.00, w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego S�owa przy ul. Marsza�kowskiej 7 w Warszawie, odb�dzie si� konferencja prasowa

po�wi�cona aktualnym scenariuszom rozwoju sytuacji spo�eczno - politycznej w Kazachstanie po przedterminowych wyborach parlamentarnych z dn. 15.01.2012 r. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Wolnego S�owa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Fundacje Otwarty Dialog. W trakcie konferencji zostan� przedstawione drastyczne naruszenia praw cz�owieka i obywatela w Kazachstanie w kontek�cie:
? fali nasilonych represji wymierzonych w niezale�ne media, organizacje obywatelskie i partie opozycyjne (aresztowania dziennikarzy i dzia�aczy partyjnych),
? uznanych za niedemokratyczne przedterminowymi wyborami parlamentarnymi,
? destabilizacji zachodnich region�w kraju spowodowan� przez si�ow� pacyfikacj� strajk�w pracownik�w rafinerii ropy naftowej w grudniu 2011 r. w rejonie Mangistau (miasto �anaozen, w kt�rym do dzisiaj obowi�zuje stan wyj�tkowy),
? planowanej wizyty prezydenta Republiki Kazachstanu Nursu�tana Nazarbajewa w Polsce (marzec 2012 r.)

W konferencji wezm� udzia� m. in.
Stefan Truszczy�ski ? sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
Jacek Szymanderski ? Stowarzyszenie Wolnego S�owa,
Lyudmyla Kozlovska ? wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog,
oraz przedstawiciele aktywnej spo�eczno�ci obywatelskiej Kazachstanu
Aliya Turusbekova ? �ona aresztowanego Vladimira Kozlova
Mikhail Sizov ? jego zast�pca w organizacji ?Alga!?

Serdecznie zapraszamy:
Wojciech Borowik - prezes Stowarzyszenia Wolnego S�owa,
Lyudmyla Kozlovska - wiceprezes Fundacji Otwarty Dialog,
Krzysztof Skowro�ski - prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.


Szanowni Pastwo!

Poniej zamieszczamy tre Apelu do wadz UE, podpisanego przez Stowarzyszenie Wolnego Sowa, dotyczcego naruszania praw czowieka
i wolnoci sowa przez wadze Kazachstanu.

Martin Schulz - przewodniczcy Parlamentu Europejskiego,
Catherine Ashton - Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej
ds. Wsplnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczestwa


27.01.2012 r.


Apel polskiego spoeczestwa obywatelskiego, mediw oraz organizacji pozarzdowych
do wadz Kazachstanu o zaprzestanie naruszania praw czowieka i wolnoci sowa,
do wadz UE o pomoc i wsparcie polskiej inicjatywy,Z uwagi na to i dwa lata temu Kazachstan obj historyczne przewodnictwo w OBWE na rok 2010, jako pierwsza bya republiki Zwizku Radzieckiego, tym samym zobowizujc si do przestrzegania standardw prawa midzynarodowego, dajc nadzieje na bycie liderem przemian w tym regionie,

Majc na uwadze obnianie si standardw demokracji, czego przykadem byy ostatnie wybory parlamentarne 15 stycznia 2012 roku, ktre OBWE okrelia jako najdalej odbiegajce od modelowych od czasu uzyskania niepodlegoci,

Biorc pod uwag dramatycznie w skutkach grudniowe wydarzenia w Zhanaozen, gdzie doszo do krwawych star protestujcych pracownikw sektora naftowego z policj,

Więcej…Strona 88 z 94

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski