Email Drukuj PDF

Warszawa, 28 grudnia 2016 r.

Pan Marek Kuchciski

Marszaek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszaku,

W imieniu Stowarzyszenia Wolnego Sowa, organizacji zaoonej przez dziaaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego, wyraam niezadowolenie
z powodu przeduajcych si prac nad nowelizacj ustawy o dziaaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodw politycznych.

4 listopada 2016 roku senacki projekt zmian w ustawie zosta skierowany
do Sejmu i podczas pierwszego czytania przekazany do Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny w celu ich rozpatrzenia.

Do dzi Komisja Polityki Spoecznej i Rodziny nie podja nad nim prac. Sejm zdoa w tym czasie uchwali ustaw dezubekizacyjn, ktra susznie wiadczenia
rentowe i emerytalne byych funkcjonariuszy SB ksztatuje co najwyej na poziomie redniej emerytury.

Stowarzyszenie Wolnego Sowa uwaa, e sprawiedliwo dziejowa wymaga pilnego uchwalenia zmian w ustawie o dziaaczach opozycji
antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodw politycznych. Nie moe by tak,
e represjonowani dziaacze opozycji antykomunistycznej w dalszym cigu traktowani s jak osoby drugiej kategorii, mimo tego, e za walk o woln Polsk zapacili wizieniem, utrat pracy i wielu innymi represjami i szykanami.

Ich przeladowcy przez dziesitki lat pobierali nienalene im wysokie wiadczenia. Dawni opozycjonici za czsto yli poniej progu umoliwiajcego godziw egzystencj. Czas to zmieni. Nie tylko odbierajc nienalene przywileje, ale take honorujc bohaterw.

Znane jest nam stanowisko Pana Marszaka w tych sprawach.

Dlatego w imieniu rodowisk opozycji antykomunistycznej apeluj do Pana Marszaka
o wyznaczenie Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny jak najszybszego terminu jej posiedzenia, podczas ktrego odniesie si ona do tych zmian. Jednoczenie zwracam si do Pana Marszaka o wprowadzenie opinii Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny o zmianach w ustawie do porzdku najbliszego posiedzenia Sejmu.

Z wyrazami szacunku,

Wojciech Borowik

Prezes Zarzdu

Stowarzyszenia Wolnego Sowa

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski