Statut SWS

Email Drukuj PDF

Zacznik nr 2 do protokou NWZC

z dnia 22 kwietnia 2017 r.

STATUT STOWARZYSZENIA WOLNEGO SOWA

/tekst jednolity/

Rozdzia I

POSTANOWIENIA OGLNE

1.

Stowarzyszenie nosi nazw "Stowarzyszenie Wolnego Sowa". Jest dobrowolnym, samorzdnym i trwaym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, zwanym dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie moe uywa skrtu SWS.

2.

Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i dziaa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, niniejszego statutu oraz zgodnie z porzdkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Siedzib Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

4.

 1. Stowarzyszenie dziaa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 2. 2. skrelony

5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoj dziaalno na pracy spoecznej czonkw i wolontariuszy. Do realizacji swoich celw i zada moe zatrudnia pracownikw.
 2. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz wedug oglnych zasad okrelonych w odrbnych przepisach.
 3. Dochd z dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia suy realizacji celw statutowych i nie moe by przeznaczony do podziau midzy jego czonkw.

6.

Stowarzyszenie moe by czonkiem organizacji krajowych i midzynarodowych. Decyzj w tej sprawie podejmuje Zarzd.

7.

 1. Stowarzyszenie moe uywa sztandaru, goda, odznak i pieczci.
 2. Wzory oraz zasady ich uywania okrela Zarzd.

Rozdzia II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAANIA

8.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Dziaanie na rzecz wolnoci sowa poprzez:

 1. monitorowanie przejaww naruszania wolnoci sowa oraz pomoc osobom represjonowanym w wyniku naruszania wolnoci sowa,
 2. rozwj wolnoci sowa poprzez dziaania na rzecz wprowadzenia aktw prawnych gwarantujcych swobod wypowiedzi i prawo penego dostpu do informacji oraz opiniowanie rozwiza legislacyjnych,
 3. rozwijanie wiedzy obywateli o problematyce wolnoci sowa w Polsce, Europie i na wiecie,
 4. integracj rodowisk zwizanych z niezalen dziaalnoci wydawnicz i kulturaln w kraju i za granic,
 5. gromadzenie, opracowywanie, upamitnianie i upowszechnianie rnego rodzaju wiadectw historycznych i literackich zwizanych z problematyk wolnego sowa,
 6. wspieranie bada nad histori wolnoci sowa w Polsce,
 7. propagowanie wiedzy o wolnoci wypowiedzi jako o jednym z najwaniejszych elementw demokracji,
 8. reprezentowanie interesw obywateli oraz zainteresowanych rodowisk i instytucji w sprawach wolnoci sowa i dostpu do informacji publicznej, w tym dostpu do zasobw archiwalnych IPN,
 9. organizowanie koleeskiej samopomocy oraz wspieranie podwyszania kwalifikacji osb zasuonych dla wolnoci sowa,

10. wspieranie dziaa na rzecz wolnoci sowa w krajach, w ktrych ta wolno jest zakazana lub ograniczona.

2. Dziaanie na rzecz spoeczestwa obywatelskiego, w szczeglnoci przez:

 1. upowszechnianie i ochron wolnoci i praw czowieka oraz swobd obywatelskich, a take dziaa wspomagajcych rozwj demokracji,
 2. przeciwdziaanie niesprawiedliwoci, naruszaniu praw obywatelskich, nietolerancji i patologiom spoecznym,
 3. rozwj wiadomoci obywatelskiej poprzez podtrzymywanie i kultywowanie tradycji demokratycznej i niepodlegociowej oraz ochron dbr kultury i tradycji,
 4. monitorowanie instytucji publicznych pod ktem ich dziaania na rzecz spoeczestwa obywatelskiego,
 5. dziaalno na rzecz mniejszoci narodowych i grup etnicznych w Polsce,
 6. promocj zatrudnienia i aktywizacji osb zwizanych z dziaalnoci na rzecz wolnoci sowa, pozostajcych bez pracy bd zagroonych zwolnieniem z pracy.
 7. upowszechnianie postaw patriotycznych oraz wiedzy o Polakach zasuonych dla idei wolnoci i niepodlegoci.
 1. wspieranie organizacji i instytucji, ktre maj cele statutowe zblione do celw Stowarzyszenia, w tym organizacyjnie, technicznie i poprzez udostpnianie zasobw lokalowych Stowarzyszenia.

3. Propagowanie tradycji opozycji demokratycznej w krajach komunistycznych w szczeglnoci poprzez:

 1. pogbianie i upowszechnianie wiedzy na temat historycznej roli i wartoci reprezentowanych przez opozycj demokratyczn w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 2. wspieranie bada nad histori i tradycjami opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 3. gromadzenie, opracowywanie, upamitnianie i upowszechnianie rnego rodzaju wiadectw historycznych i literackich zwizanych z problematyk opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 4. monitorowanie stanu wiadomoci spoecznej w dziedzinie historycznej roli i wartoci reprezentowanych przez opozycj demokratyczn w Polsce i innych krajach komunistycznych.

4. Prowadzenie dziaalnoci w zakresie:

 1. kultury, sztuki, filmu, mediw, internetu i fotografii,
 2. nauki, edukacji, owiaty i wychowania,
 3. sportu, turystyki i rekreacji,
 4. charytatywnej,
 5. wspierania przedsibiorczoci i dziaalnoci gospodarczej,
 6. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktw i wsppracy midzy spoeczestwami.
 7. badawczo-rozwojowej
 8. udzielania pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej osobom dziaajcym w przeszoci i obecnie na rzecz praw czowieka i obywatela, a w szczeglnoci na rzecz wolnoci sowa,
 9. wspierania dziaa na rzecz praw i wolnoci czowieka na caym wiecie.

10. wspierania dziaa w tworzeniu bazy i zaplecza materialnego na rzecz osb niepenosprawnych,

11. pobudzania osb niepenosprawnych do aktywizacji i rehabilitacji zawodowej,

12. pomagania rozwija ludziom niepenosprawnym i zagroonym wykluczeniem spoecznym postaw i zdolnoci artystycznych oraz doskonali osobowo czowieka w oparciu o wartoci moralne i patriotyczne,

13. zapobiegania dostpnymi rodkami rozszerzaniu si patologii spoecznej, zwaszcza wrd osb niepenosprawnych.

9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. przyblianie spoeczestwu problematyki wolnoci sowa, spoeczestwa obywatelskiego oraz tradycji zwizanych z istnieniem opozycji demokratycznej, w tym dziaania wydawnicze,
 2. organizowanie konkursw, sympozjw, konferencji, wystaw, spotka, debat i imprez,
 3. prowadzenie klubw, pracowni wolnego sowa, czytelni, bibliotek, archiww,
 4. prowadzenie dziaalnoci edukacyjno-szkoleniowej,
 5. prowadzenie dziaalnoci edukacyjno-szkoleniowej, zwizanej z problematyk integracji europejskiej w sferze wolnoci sowa,
 6. prowadzenie bada dotyczcych problematyki spoeczno-politycznej ze szczeglnym uwzgldnieniem problematyki wolnoci sowa, spoeczestwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach komunistycznych,
 7. prowadzenie bada nad histori wolnoci sowa w Polsce,
 8. przygotowywanie ekspertyz i rekomendacji dotyczcych wanych kwestii ycia publicznego ze szczeglnym uwzgldnieniem problematyki wolnoci sowa, spoeczestwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej w Polsce i innych krajach,
 9. tworzenie baz danych publikacji i wydawnictw niezalenych okresu PRL,

10. propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granic,

11. wspprac z administracj pastwow, samorzdami lokalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz innymi instytucjami,

12. wspieranie i finansowanie rnorodnych przedsiwzi zwizanych z realizacj celw statutowych Stowarzyszenia,

13. organizowanie doradztwa prawnego i pomocy prawnej dla osb zwizanych z wolnoci sowa,

14. organizowanie pomocy dla osb zasuonych dla wolnoci sowa, a znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej oraz ich rodzin,

15. nawizywanie kontaktw oraz wsplnych inicjatyw ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami, ktre maj podobne cele dziaania,

16. /.../

17. gromadzenie relacji uczestnikw opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnociowego oraz ich utrwalanie na nonikach elektronicznych,

18. promocj celw Stowarzyszenia w mediach oraz za pomoc innych metod rozpowszechniania informacji i reklamy,

19. produkcj oraz wspieranie produkcji filmw dokumentalnych i fabularnych oraz video, audycji radiowych oraz publikacji zwizanych z celami Stowarzyszenia,

20. fundowanie stypendiw i nagrd,

21. wydawanie ksiek, broszur folderw, katalogw i podobnych publikacji, reprodukcje zapisanych nonikw informacji,

22. dziaalno wydawnicz i poligraficzn,

23. dziaalno gastronomiczn, hotelarsk i restauracyjn,

24. dziaalno turystyczn,

25. dziaalno zwizan ze sportem,

26. organizowanie pomocy spoecznej,

27. dziaalno badawczo-rozwojow,

 1. prowadzenie punktw porad prawnych dla osb niezamonych oraz niepenosprawnych,
 2. organizowanie kolonii, obozw, turnusw rehabilitacyjnych, wycieczek, wystaw, przegldw twrczoci artystycznejoraz warsztatw dla dzieci, modziey, osb niepenosprawnych oraz dorosych,
 3. tworzenie nowych miejsc pracy dla osb niepenosprawnych, odpowiadajcych ich zdolnociom i umiejtnociom, a take zapotrzebowaniu spoecznemu,
 4. prowadzenie wietlic wsparcia rodowiskowego.

10.

 1. Stowarzyszenie moe ustanowi wyrnienia i odznaki honorowe.
 2. Ustanowienie wyrnie i odznak, o ktrych mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie naley do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Rozdzia III

CZONKOWIE STOWARZYSZENIA

11.

Czonkowie Stowarzyszenia dziel si na:

 1. czonkw zwyczajnych;
 2. czonkw wspierajcych;
 3. czonkw honorowych.

12.

Czonkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mog by osoby penoletnie, ktre popieraj cele Stowarzyszenia oraz deklaruj uczestnictwo w jego pracach i daj tego rkojmi.

13.

O przyjciu danej osoby w poczet czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarzd w formie uchway, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zawierajcej jego yciorys oraz owiadczenie, e nie by funkcjonariuszem ani jawnym bd tajnym wsppracownikiem sub specjalnych PRL lub innych pastw komunistycznych i rekomendacji dwch czonkw Stowarzyszenia.

14.

1. Czonek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do wadz Stowarzyszenia;
 2. prawo do wystpowania z wnioskami i pytaniami we wszystkich sprawach dotyczcych celw i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 3. prawo uczestniczenia w spotkaniach, sesjach naukowych i innych dziaaniach wynikajcych z realizacji celw Stowarzyszenia.

2. Czonek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowizany:

 1. bra czynny udzia w pracach Stowarzyszenia i dziaalnoci na rzecz realizacji jego celw statutowych;
 2. przestrzega postanowie Statutu oraz uchwa wadz Stowarzyszenia;
 3. regularnie paci skadki czonkowskie.

3. Praca czonka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, chyba e czonek zatrudniony jest przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o prac lub umowy o dzieo lub zlecenia.

15.

 1. Utrata czonkostwa nastpuje przez skrelenie lub wykluczenie czonka zwyczajnego.
 2. Skrelenie z listy czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarzdw nastpujcych przypadkach:
 3. rezygnacji z czonkostwa zoonej na pimie;
 4. nieusprawiedliwionego zalegania z opat skadek za okres przekraczajcy 12 miesicy, mimo pisemnego upomnienia;
 5. mierci.
 6. Wykluczenie czonka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarzdw nastpujcych wypadkach:
 7. prowadzenia dziaalnoci sprzecznej z niniejszym statutem;
 8. popenienie czynu, ktry dyskwalifikuje dan osob jako czonka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imi Stowarzyszenia.
 9. Przed podjciem uchway w sprawach okrelonych w ust. 2 pkt.1 i 2 i ust. 3 Zarzd umoliwia zoenie wyjanienia na pimie lub osobicie na posiedzeniu Zarzdu.
 10. Od uchway Zarzdu w sprawie, o ktrej mowa w ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 czonek moe odwoa si w cigu 30 dni od otrzymania uchway lub powzicia o niej wiadomoci, do Walnego Zgromadzenia, ktrego uchwaa jest ostateczna.

16.

 1. Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna bez wzgldu na jej miejsce zamieszkania i siedzib w kraju lub za granic, ktra za sw zgod zostanie przyjta do Stowarzyszenia przez Zarzd.
 2. Czonek wspierajcy opaca skadk czonkowsk w zadeklarowanej przez siebie wysokoci.

17.

Czonkiem honorowym moe by kada osoba fizyczna, bez wzgldu na jej miejsce zamieszkania, ktrej godno t nada Walne Zgromadzenie za szczeglne zasugi dla Stowarzyszenia.

18.

Czonek wspierajcy i czonek honorowy maj prawo uczestniczenia w pracach i dziaaniach Stowarzyszenia, z gosem doradczym - take w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia.

Rozdzia IV

WADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia oglne

19.

Wadzami Stowarzyszenia s:

 1. Walne Zgromadzenie Czonkw lub Delegatw
 2. Zarzd;
 3. Komisja Rewizyjna.

20.

 1. Wszystkie wadze Stowarzyszenia, z wyjtkiem Walnego Zgromadzenia Czonkw Stowarzyszenia, s wybieralne i posiadaj charakter kadencyjny. Kadencja trwa 3 lata.
 2. Wyboru i powoywania wadz Stowarzyszenia dokonuje si spord czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia w gosowaniu tajnym.
 3. Kademu czonkowi zwyczajnemu przysuguje jeden gos.
 4. Czonkowie wadz nie mog czy swych funkcji z zatrudnieniem w Stowarzyszeniu, za wyjtkiem sytuacji okrelonych w 27 Statutu.
 5. Nie mona czy czonkostwa we wadzach na adnym szczeblu.
 6. Czonkowie Komisji Rewizyjnej jako organ kontroli i nadzoru:
 7. nie mog by czonkami organu zarzdzajcego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa lub podlegoci z tytuu zatrudnienia,
 8. nie mog by skazani prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej.

21.

 1. Uchway wadz Stowarzyszenia zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy oglnej liczby czonkw tych wadz, chyba e przepisy statutu stanowi inaczej.
 2. Jeeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co najmniej poowa liczby Czonkw lub Delegatw Stowarzyszenia, wwczas w drugim terminie Walne Zgromadzenie moe podejmowa uchway zwyk wikszoci gosw oddanych przez obecnych.
 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje si do uchway dotyczcej rozwizania Stowarzyszenia.

22.

W przypadku ustania czonkostwa w Zarzdzie albo w komisji rewizyjnej, uzupenienia ich skadu dokonuje si w drodze kooptacji. Liczba czonkw dokooptowanych nie moe przekroczy 3/7 liczby czonkw danego organu

B. Walne Zgromadzenie

23.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwysz wadz Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Czonkw moe by zastpione przez Walne Zgromadzenie Delegatw z chwil, kiedy liczba czonkw SWS przekroczy 1000.
 3. Kadencja Delegatw na Walne Zgromadzenia Delegatw jest rwna kadencji pozostaych wadz stowarzyszenia i nie moe zosta przeduona.
 4. Zasady wyboru Delegatw:
 5. Wyboru Delegatw dokonuje si na Walnych Zgromadzeniach Czonkw danego Oddziau, przyjmujc proporcj 1 delegat na 10 czonkw Oddziau.
 6. W Walnym Zgromadzeniu Delegatw, na prawach Delegatw, uczestnicz czonkowie Zarzdu Oddziau i Komisji Rewizyjnej Oddziau.
 7. Czonkowie SWS na stae mieszkajcy poza granicami Polski maja prawo kadorazowo uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Delegatw na prawach Delegata.
 8. Walne Zgromadzenia s:
 9. zwyczajne;
 10. nadzwyczajne.
 11. Do wycznej kompetencji Walnego Zgromadzenia naley:

a) przyjcie sprawozda Zarzdu z dziaalnoci Stowarzyszenia w minionej kadencji;

b) przyjcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci Stowarzyszenia zwaszcza finansowej;

c) udzielanie - po wysuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Stowarzyszenia;

d) uchwalanie programu dziaania Stowarzyszenia;

e) ustalanie wysokoci skadek czonkowskich;

f) wybr, powoywanie i odwoywanie Zarzdu;

g) wybr, powoywanie i odwoywanie Komisji Rewizyjnej;

h) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany;

i) nadawanie i pozbawianie czonkostwa honorowego Stowarzyszenia;

j) podjcie uchway w sprawie rozwizania Stowarzyszenia.

k) okrelenie liczby czonkw Zarzdu w danej kadencji

 1. Porzdek Walnego Zgromadzenia ustala organ lub osoby uprawnione do dania zwoania takiego zebrania.
 2. skrelony.

24.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoywane co najmniej raz na rok przez Zarzd.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwouje Zarzd na podstawie:
 3. wniosku Komisji Rewizyjnej;
 4. pisemnego wniosku co najmniej 1/3 czonkw zwyczajnych Stowarzyszenia;
 5. wasnej inicjatywy.
 6. Zarzd zawiadamia czonkw o terminie i porzdku obrad Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub w inny skuteczny sposb co najmniej 14 dni przed rozpoczciem obrad.

25.

W Walnym Zgromadzeniu mog bra te udzia:

 1. czonkowie wspierajcy i honorowi;
 2. zaproszeni gocie.

26.

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczcego, ktry prowadzi posiedzenie.

D. Zarzd

27.

1. Zarzd skada si z piciu do dziewiciu osb, w tym Prezesa ? wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

1a. W posiedzeniu Zarzdu, z gosem doradczym mog uczestniczy Przewodniczcy oddziaw.

2. skrelony;

3. Zarzd konstytuuje si na pierwszym po wyborach zebraniu.

28.

 1. Zarzd kieruje dziaalnoci Stowarzyszenie i reprezentuje je na zewntrz.
 2. Funkcj pracodawcy w rozumieniu prawa pracy w sprawach niezastrzeonych dla Zarzdu peni Prezes Zarzdu lub inna osoba upowaniona przez Zarzd.
 3. Do skadania owiadcze woli za Stowarzyszenie w tym zacignie zobowiza majtkowych, wymagane jest czne dziaanie dwch czonkw Zarzdu. Wszystkie umowy i zobowizania majtkowe zawierane przez SWS wymagaj dla swej wanoci zatwierdzenia uchwa Zarzdu. Nie dotyczy to umw o prac, o dzieo lub zlecenia oraz innych umw i wydatkw w zwizku z realizacj zadania wynikajcego z otrzymanej dotacji.

29.

 1. wycznej kompetencji Zarzdu naley w szczeglnoci:
 2. realizacja uchwa Walnego Zgromadzenia;
 3. kierowanie biec prac Stowarzyszenia i zarzdzanie jego majtkiem ;
 4. podejmowanie uchwa dotyczcych przyjcia w poczet czonkw i ustania czonkostwa;
 5. przyjmowania skadek czonkowskich od czonkw zwyczajnych i wspierajcych;
 6. powoywanie struktur wspomagajcych dziaania Stowarzyszenia, w tym oddziaw, k i penomocnikw Zarzdu Stowarzyszenia oraz okrelenie zasad i terytorium ich dziaania. Oddziay i koa Stowarzyszenia dziaaj na podstawie regulaminw uchwalonych przez Zarzd;
 7. kierowanie bezporedni dziaalnoci gospodarcz Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wsplnika i akcjonariusza w spkach z udziaem Stowarzyszenia.
 8. Zarzd zbiera si w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji.
 9. Zarzd dokonuje podziau czynnoci midzy swych czonkw w sprawach nie wymagajcych wsplnego dziaania.

29?

1. Zarzd SWS moe powoa jako organ pomocniczy Stowarzyszenia, Rad rodowiskow, do zada ktrej naley w szczeglnoci

a) inicjowanie dziaa zmierzajcych do poprawy sytuacji materialno-bytowej dziaaczy dawnej opozycji

b) opiniowanie projektw aktw prawnych wpywajcych na sytuacj dziaaczy dawnej opozycji

W skad rady wchodz czonkowie Zarzdu SWS i powoani przez Zarzd dziaacze opozycji antykomunistycznej posiadajcy status, o ktrym mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o dziaaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodw politycznych.

29??

1 Zarzd SWS tworzy Fundusz Zasuonych, w celu udzielania pomocy materialnej dziaaczom opozycji antykomunistycznej znajdujcym si w trudnej sytuacji bytowej.

2 Zarzd SWS powouje Rad Funduszu Zasuonych, skadajc si z 3 do 5 osb ciszcych si nieposzlakowan opini.

3 Rada podejmuje decyzje dotyczce wypat rodkw z Funduszu bezwzgldn wikszoci gosw.

4 Rada skada raz do roku sprawozdanie ze swojej dziaalnoci. Sprawozdanie skadane jest przed WZC SWS za porednictwem Zarzdu Stowarzyszenia.

30.

 1. Zarzd moe wykonywa swe zadania przy pomocy powoanego przez siebie Biura Zarzdu.
 2. Zarzd moe powoa dyrektora Biura i upowani go do wykonywania funkcji pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Biurze pracownikw, z tym e zatrudnianie i zwalnianie pracownikw na stanowiskach kierowniczych wymaga zgody Zarzdu.
 3. Biuro Zarzdu prowadzi biec dziaalno Stowarzyszenia.

31.

Szczegowe zasady dziaania Zarzdu i jego organw okrela regulamin uchwalony przez Zarzd.

DI. Oddziay Stowarzyszenia

31I.

 1. Oddzia musi liczy co najmniej 20 czonkw.
 2. Oddzia powoywany jest przez Zarzd na wniosek zainteresowanych lub z inicjatywy wasnej.
 3. Oddzia Stowarzyszenia stanowi terenow jednostk organizacyjn w rozumieniu przepisw ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

31II.

Wadzami Oddziau s:

 1. Walne Zebranie Czonkw Oddziau;
 2. Zarzd Oddziau;
 3. Komisja Rewizyjna Oddziau

31III.

 1. Walne Zebranie Czonkw Oddziau - zwane dalej Zebraniem, jest najwysz wadz Oddziau.
 2. Zwouje je Zarzd Oddziau.
 3. W Zebraniu bior udzia:
 4. z gosem stanowicym ? czonkowie zwyczajni, nalecy do Oddziau,
 5. z gosem doradczym ? czonkowie honorowi i wspierajcy.
 6. Zebranie obraduje wedug uchwalonego przez siebie porzdku i regulaminu obrad.
 7. O terminie, miejscu i porzdku obrad Zebrania, Zarzd Oddziau powiadamia co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania. Do informacji docza wszystkie projekty uchwa oraz sprawozdania z dziaalnoci ustpujcych wadz.

31IV.

 1. Zebranie moe by zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zebraniem zwyczajnym jest zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Zebranie nadzwyczajne obraduje wycznie nad sprawami, dla ktrego zostao zwoane.
 4. Obradami Zebrania kieruje prezydium w skadzie: przewodniczcy, zastpca przewodniczcego oraz sekretarz.
 5. Do prezydium nie moe by wybrany czonek ustpujcych wadz.

31V.

 1. Nadzwyczajne Zebranie zwouje Zarzd Oddziau:
 2. z inicjatywy wasnej;
 3. na danie Komisji Rewizyjnej albo Zarzdu Stowarzyszenia;
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 czonkw.
 5. Zarzd Oddziau jest zobowizany zwoa Nadzwyczajne Zebranie nie pniej ni w cigu trzech miesicy od daty zgoszenia wniosku. Przepis 24 ust. 3 stosuje si odpowiednio.
 6. Jeeli Zarzd Oddziau nie zwoa Nadzwyczajnego Zebrania w terminie, Zebranie takie mog zwoa organy wym. w ust. 1 pkt 2.

31VI.

Do kompetencji Zebrania naley:

 1. wytyczanie gwnych kierunkw oraz programu dziaania Oddziau na okres kadencji;
 2. wybr i odwoanie wadz Oddziau lub poszczeglnych czonkw tych wadz;
 3. uchwalanie regulaminu Zarzdu Oddziau i innych regulaminw;
 4. rozpatrywanie sprawozda wadz Oddziau oraz udzielanie absolutorium Zarzdowi Oddziau;
 5. podejmowanie uchwa w sprawach wniesionych pod obrady;
 6. wnioskowanie do Zarzdu o nadanie Oddziaowi osobowoci prawnej.

Zarzd Oddziau

31VII.

Zarzd Oddziau jest najwysz wadz midzy Zebraniami. Kieruje dziaalnoci Oddziau. Za sw prac odpowiada przed Zebraniem.

31VIII.

 1. W skad Zarzdu wchodzi od 3 do 5 czonkw, wybranych na Zebraniu.
 2. Pracami Zarzdu kieruje przewodniczcy.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Zarzd wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczcego, sekretarza i skarbnika.
 4. Posiedzenia Zarzdu Oddziau odbywaj si nie rzadziej ni raz na kwarta.
 5. W razie dugotrwaej niemonoci penienia obowizkw przez przewodniczcego, funkcj t obejmuje na ten okres wiceprzewodniczcy, a jeli i on nie moe wykonywa swych obowizkw ? czonek Zarzdu wyznaczony przez Zarzd Oddziau.
 6. W czasie midzy posiedzeniami Zarzdu, pracami Oddziau kieruje Przewodniczcy.
 7. Oddzia jest reprezentowany na zewntrz przez Przewodniczcego Oddziau lub upowanione przez niego osoby.
 8. Do zasad dziaania Zarzdu Oddziau przepisy 21 i 22 Statutu stosuje si odpowiednio.

Koa

31IX.

 1. Najmniejsz jednostk organizacyjn Stowarzyszenia jest Koo.
 2. Koo liczy co najmniej 5 czonkw.
 3. Koo powoywane jest przez Zarzd Oddziau lub Zarzd Stowarzyszenia na wniosek zainteresowanych.
 4. Koem kieruje Przewodniczcy Koa, wybierany przez wszystkich czonkw Koa.
 5. Dziaalno Koa okrela regulamin uchwalany przez Zarzd Oddziau lub Zarzd Stowarzyszenia.

D. Komisja Rewizyjna

32.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna w sprawach kontroli nie podlega innym wadzom Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo dania od wadz i czonkw Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjanie w sprawach dotyczcych przeprowadzanych kontroli.
 4. Z czonkami Zarzdu SWS umowy podpisuje wyznaczony przez Komisj Rewizyjn jej czonek.

33.

 1. Komisja Rewizyjna skada si z trzech czonkw powoanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczcego, ktry kieruje jej pracami.
 3. Do obowizkw Komisji Rewizyjnej naley:
 4. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli dziaalnoci merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 5. skadanie sprawozda na Walnym Zgromadzeniu i zgaszanie wnioskw o udzielenie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi;
 6. przedstawianie Zarzdowi protokow pokontrolnych wraz z wnioskami;
 7. prowadzenie okresowych kontroli opacania skadek czonkowskich.

34.

Komisja Rewizyjna dziaa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

35.

Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej i, w razie potrzeby, inni jej czonkowie maj prawo uczestnictwa z gosem doradczym w posiedzeniach Zarzdu Stowarzyszenia.

35I.

Przepisy dotyczce Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zawarte w 32 - 35 stosuje si odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Oddziau.

Rozdzia V

MAJTEK STOWARZYSZENIA

36.

 1. Majtek Stowarzyszenia stanowi:
 2. rodki pienine,
 3. fundusze,
 4. nieruchomoci oraz ruchomoci bdce wasnoci Stowarzyszenia,
 5. inne prawa majtkowe.

Majtek ten suy do realizacji statutowych celw Stowarzyszenia.

 1. rdami powstania majtku Stowarzyszenia s:
 2. skadki czonkowskie,
 3. wpywy z dziaalnoci statutowej,
 4. dochody z mienia,
 5. dochody z wartoci niematerialnych i prawnych,
 6. subwencje, dotacje i refundacje,
 7. darowizny, zapisy i spadki,
 8. dochody ze zbirek publicznych i ofiar pieninych,
 9. dochody z dziaalnoci gospodarczej i organizowanych odpatnie imprez,
 10. dochody z majtku Stowarzyszenia,

10. inne.

37.

Zabrania si:

 1. udzielania poyczek lub zabezpieczania zobowiza majtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz osb, z ktrymi pracownicy pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 2. przekazywania majtku Stowarzyszenia na rzecz swych czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci, jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majtku Stowarzyszenia na rzecz czonkw, czonkw organw lub pracownikw oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, chyba e to wykorzystanie bezporednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia albo podmiotu, o ktrym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie;
 4. zakupu na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie organizacji, czonkowie jej organw lub pracownicy oraz od ich osb bliskich;
 5. prowadzenia odpatnej dziaalnoci poytku publicznego i dziaalnoci gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu dziaalnoci.

38.

.

 1. Stowarzyszenie moe prowadzi dziaalno gospodarcz, o ktrej mowa
  w 5 statutu.
 2. Przedmiotem dziaalnoci gospodarczej Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci jest:

1) 46.19.Z Dziaalno agentw zajmujcych si sprzeda towarw rnego rodzaju;

2) 66.12.Z Dziaalno maklerska zwizana z rynkiem papierw wartociowych i towarw giedowych;

3) 66.19.Z Pozostaa dziaalno wspomagajca usugi finansowe, z wyczeniem ubezpiecze i funduszw emerytalnych;

4) 68.20.Z Wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi;

5) 63.12.Z Dziaalno portali internetowych;

6) 62.02.Z Dziaalno zwizana z doradztwem w zakresie informatyki;

7) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarzdzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dziaalno;

8) 70.21.Z Stosunki midzyludzkie (public relations) i komunikacja;

9) 70.22.Z Pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i zarzdzania;

10) 90.02.Z Dziaalno wspomagajca wystawianie przedstawie artystycznych;

11) 90.01.Z Dziaalno zwizana z wystawianiem przedstawie artystycznych.

 1. Zarzd moe tworzy fundusze celowe i rezerwowe oraz spki i fundacje, a take przystpowa do ju istniejcych. Dochd z nich moe suy wycznie realizacji celw statutowych.
 2. Gospodark finansow Stowarzyszenie prowadzi na zasadach okrelonych w odrbnych przepisach.

Rozdzia VI

PRZEPISY KOCOWE

39.

Statut niniejszy moe by zmieniony lub zastpiony nowym wycznie na podstawie wanej uchway Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

40.

 1. Stowarzyszenie moe by rozwizane na podstawie uchway Walnego Zgromadzenia powzitej wikszoci dwch trzecich gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw.
 2. Likwidatorami s czonkowie Zarzdu Stowarzyszenia, jeeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorw.
 3. Pozostay po likwidacji majtek Stowarzyszenia przeznacza si na rzecz inicjatyw spoecznych realizujcych zadania zbiene z celami Stowarzyszenia.
 4. Uchwaa o rozwizaniu Stowarzyszenia okreli rwnie sposb przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma by przeznaczony jego majtek.
 5. W sprawach zwizanych z rozwizaniem i likwidacj Stowarzyszenia zastosowanie maj odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

41.

Statut oraz jego zmiany wchodz w ycie z dniem uchwalenia.

Warszawa, 22 kwietnia 2017 roku

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski