SWS w obronie Jerzego Jachowicza

Email Drukuj PDF

Warszawa, dn. 8 lipca 2011 r.

Pan Bronisaw Komorowski

Prezydent RP

Stowarzyszenie Wolnego Sowa zwraca si do Pana Prezydenta z prob o skorzystanie z przysugujcych Panu uprawnie ustawowych i o darowanie Jerzemu Jachowiczowi kary grzywny w wymiarze 30 stawek dziennych przy ustaleniu wysokoci jednej stawki na 100 z orzeczonej prawomocnym wyrokiem Sdu Okrgowego w Warszawie z dnia 21 padziernika 2009 roku za czyn okrelony w art. 212 2 k.k. (sygn. akt X Ka 760/10).

Jerzy Jachowicz zosta prawomocnie skazany w wyniku procesu, jaki wytoczy Mu byy pk SB Ryszard Bieszyski. Pan pk Bieszyski zarzucajc naruszenie swoich dbr osobistych, wytoczy Jerzemu Jachowiczowi proces, nie z kodeksu cywilnego, lecz z art. 212 kodeksu karnego, wprowadzonego do polskiego prawa w 1984 r. Tekst Jerzego Jachowicza dotyczy kwestii od dawna bulwersujcych polskie spoeczestwo i suy realizacji wanego interesu spoecznego, jakim jest poznanie prawdy, tak o samym zabjstwie gen. Marka Papay, jak i okolicznociach towarzyszcych ledztwu.

Stowarzyszenie Wolnego Sowa, organizacja zrzeszajca ludzi, ktrzy w PRL, czsto pacc za to utrat wolnoci, walczyli o wolno sowa, nie moe pozosta obojtne wobec faktu skazania dziennikarza, ktry w wolnej Polsce, w praktyce realizuje idee wolnoci sowa i prawa spoeczestwa do rzetelnej informacji.

Nikt nie zarzuci Panu Jachowiczowi nierzetelnoci co do faktw, tym bardziej budzi musi nasz sprzeciw kara wymierzona dziennikarzowi. Pytania jakie postawi w swoim tekcie nurtoway i nurtuj cigle spoeczestwo. Skazanie za ich publikacj rodzi wtpliwo co do moliwoci toczenia swobodnej dyskusji w rodkach masowego przekazu.

Dla nas wydawcw, dziennikarzy i redaktorw prasy podziemnej, nie byo tematw zabronionych, tym bardziej nie powinno ich by dzi. Wwczas wiadomie liczylimy si z sankcjami ze strony opresyjnego pastwa komunistycznego.

Dzi, kiedy mamy demokratyczny system, oparty o zasady pastwa prawa nie moemy zgodzi si z tym, eby dziennikarz korzystajcy z wolnoci prasy by przez nasze pastwo karany.

Za Zarzd SWS

Wojciech Borowik

 

© Stowarzyszenie Wolnego Słowa 2010

Projekt strony Jerzy Zgorzelski